Tình hình cây trồng ở Mương Mán (Lâm Sinh 4) - Lâm Nghiệp 1, ngày 24/4/2010

In
Tình hình trồng Tràm được 01 năm tuổi ở Mương Mán (Lâm Nghiệp 1) , ảnh chụp ngày 24/4/2010.


Cây Tràm ở Mương Mán....Mương Mán đang trong quá trình khai thác.